Hur refererar man till en författare med två efternamn?

Hur refererar man till en författare med två efternamn?

Hur refererar man till en författare med två efternamn?

När ett verk har två författare ange alltid båda författarnamnen vid varje referens. Hallström och Lindberg (2009) menar … (Hallström & Lindberg, 2009). När ett verk har två-fem författare skrivs samtliga författarnamn första gången du refererar till verket i texten.

Vad är volym tidskrift?

Olika tidskrifter använder sig av olika kombinationer av volym och nummer. Vissa tidskrifter har enbart volym, andra enbart nummer medan övriga har både volym och nummer (volym är oftast lika med årgång, det vill säga, hur många år tidskriften har varit aktiv).

Hur refererar man till flera sidor?

a.a. Om du citerar eller refererar till samma text men olika sidor flera gånger i ett stycke och inte vill upprepa dig kan du använda förkortningen "a.a." (anfört arbete).

Måste man Sidhänvisa i apa?

Sidhänvisning och citat (Bergman, 2005, s. 8). Om du exakt återger vad någon annan skrivit måste du alltid ange källa + sida. Kortare citat (färre än 40 ord) skriver du i den löpande texten och sätter citationstecken runt om.

Hur refererar man till ett dubbelnamn?

Om det finns två författare till en publikation så kan du skriva texthänvisningen, på två olika sätt. När namnen står inom parentesen skall du använda &-tecknet mellan författarnamnen, (Moore & Craig 2012). Står däremot namnen i den löpande texten (alltså inte i parentesen) skriver du Moore och Craig (2012).

Hur refererar man till flera författare i löpande text?

Om en källa har fyra eller fem författare skriver du alla författarnas namn första gången du hänvisar till källan och sedan använder du det första namnet och et al. för att visa att det finns flera författare. I källförteckningen ska alla författarna finnas med.

Hur hittar man Volymnummer?

Se exemplen nedan. Ibland saknar en artikel volym, nummer eller sidor. Då kan du söka efter uppgifterna i Crossref. Hittar du inte uppgifterna där så får du utelämna dem i referensen.

Hur hänvisar man till elektroniska källor?

De elektroniska källorna antecknas i källförteckningen på samma sätt som andra källor. Om det inte finns några sidnummer eller någon information om utgivaren, utelämnas den informationen. Om författaren är känd skrivs författarens efternamn och året för publikationen både i textreferensen och källförteckningen.

Hur refererar man till en tidning?

Referensen till en tidskriftsartikel har stora likheter med referens till del i ett verk. Referensen inleds med artikelns författare följt av år och titel. Om författaren är okänd används artikelns titel som huvuduppslag. Därefter följer information om tidskriftens titel, volym och på vilka sidor artikeln finns.

Hur gör man indrag enligt APA?

Första raden i varje nytt stycke ska ha ett indrag på 1,3 cm enligt APA-stilen. I uppsatserna kan man minska ner indraget till 1 cm om man vill, bara man är konsekvent genom hela uppsatsen. Indraget används (istället för blankrad) för att markera ett nytt stycke. Sidnummer placeras i sidfoten och centreras där.

Hur man refererar enligt Harvardsystemet?

Harvard är en allmän term för de stilar där man hänvisar till ett verk i den löpande texten genom att lägga en hänvisning till referensen i parentes, till exempel (Andersson 2019)....Referensen ska innehålla den här informationen, i den mån den finns:

  1. Upphovsperson.
  2. År.
  3. Titel.
  4. [Video]
  5. Länk.
  6. [Datum] när du besökte sidan.
för 7 dagar sedan

I vilka delar kapitel avsnitt hänvisas till referenser och varför?

Oftast hänvisar man inte till hela boken utan till ett särskilt kapitel och då är det författaren av detta kapitel som är referens. I litteraturförteckningen står boken under författarens namn, men det skall alltid framgå vem som är redaktör för antologin och vad den heter.

När kan man skriva et al?

Om det finns fyra eller fler författare till samma bok skriver du i den löpande texten bara det första namnet och et al. (latin et alia som betyder "och andra"). (Johnson et al. 2001, 226).

Hur refererar man till Andrahandskälla?

Om du vill referera till andrahandskällan anges enligt APA i texten ursprungskällans författare och publiceringsår (om det är känt) samt citeringen till andrahandskällan (det verk som man tagit del av). I referenslistan anges andrahandskällan.

Hur refererar man när det är flera författare?

Om en källa har fyra eller fem författare skriver du alla författarnas namn första gången du hänvisar till källan och sedan använder du det första namnet och et al. för att visa att det finns flera författare. I källförteckningen ska alla författarna finnas med.

What is new in APA 7th edition?

  • APA 7th ed. : Citing Sources: In-Text Citation & Reference List APA has updated the APA manual in the new 7th ed. This guide aims to highlight major changes regarding citations in the new edition, and include citations specifically focused toward students using APA.

What are the APA guidelines for paper formatting?

  • The 7th edition of the APA Publication Manual provides guidelines for clear communication, citing sources, and formatting documents. This article focuses on paper formatting. Throughout your paper, you need to apply the following APA format guidelines: Set page margins to 1 inch on all sides. Double-space all text, including headings.

What is the most current edition of the APA?

  • What is the most current edition of the APA manual? The 7th edition APA Manual, published in October 2019, is the most current edition. However, the 6th edition, published in 2009, is still used by many universities and journals.

What are the levels of subordination in APA 7?

  • The levels are organized by levels of subordination. In general, each distinct section of an academic paper should start with a level one heading. The seventh edition changes only level three, four, and five headings. All headings are now written in title case (important words capitalized) and boldface.

Relaterade inlägg: