Vad är dissektion av aorta?

Vad är dissektion av aorta?

Vad är dissektion av aorta?

Vid aortadissektion skadas innersta vägglagret, aortaväggen spaltas upp och blodet flödar mellan innervägg och yttervägg. Detta riskerar att påverka blodflödet till organ i kroppen, att ge blödning i hjärtsäcken eller göra så att aortan brister. Om aorta närmast hjärtat är påverkad kallas dissektionen typ A.

Var börjar aorta?

Aorta utgår från hjärtats vänstra kammare. Mellan kammare och aorta sitter aortaklaffen som förhindrar backflöde in i hjärtat när det relaxerar. Man delar in aorta i fem delar utifrån dess anatomiska position och utseende. Efter avgången börjar den del som kallas ascenderande aorta (aorta ascendens).

Vad är Arcus Aortae?

Aortabågen (latin: arcus aortae) är aortans övre, kurvade del, som befinner sig mellan ascenderande och descenderande aorta. Den avger flera blodkärl: arm-huvudartären (truncus brachiocephalicus), vänster halspulsåder (arteria carotis communis sinistra) samt vänster nyckelbensartär (arteria subclavia sinistra).

Vad innebär ett akut aortaaneurysm?

Aortaaneurysm, eller pulsåderbråck, innebär att en eller flera sjukliga vidgningar uppstår i stora kroppspulsåderns kärlvägg.

Kan aortadissektion läka?

Om blodcirkulationen till kroppens organ inte påverkas akut av dissektionen och det inte finns några tecken på bristning eller snabb expansion av aorta behövs i allmänhet inte operation av patienter med typ B dissektion. De flesta patienter med Typ B dissektion behöver inte opereras akut.

Kan män känna aortan i magen?

Du kan ha ett bråck på kroppspulsådern i magen utan att ha något besvär av det. För det mesta kan du inte själv känna ett bråck. Men om bråcket växer ovanligt snabbt kan du kanske känna att det gör ont eller känns ömt. En del personer kan känna att det pulserar i magen.

Vad betyder Arcus på svenska?

Arcus är latin och betyder ”bro” eller ”brygga”.

Var är Arcus?

Arcus är en beteckning som ges till ett moln som har ett kännetecken i form av en tät, horisontell molnrulle med mer eller mindre trasiga kanter belägen i molnets lägre främre del. När molnrullen har stor utsträckning ser den ut som en mörk hotande båge.

Vad innebär förstorad Kroppspulsåder?

Ett bråck på stora kroppspulsådern innebär att en del av pulsådern vidgas. Det kan göra att kärlväggen försvagas. De flesta som får ett sådant bråck har inga besvär av det, men om bråcket brister är det livshotande eftersom du får stora inre blödningar. Du kan opereras i förebyggande syfte.

Vad innebär screening för aortaaneurysm?

Ett litet pulsåderbråck kontrolleras regelbundet med ultraljud. Hur ofta ditt pulsåderbråck behöver kontrolleras beror på hur stort det är, större pulsåderbråck kontrolleras med tätare intervall. Om pulsåderbråcket är så stort att det riskerar att brista kan det behöva opereras.

Är det farligt med kärlkramp?

Instabil kärlkramp karaktäriseras av att symtomen plötsligt förändras. Det kan vara att smärtan blir svårare eller att den börjar utlösas vid mindre ansträngning än tidigare eller till och med i vila. Att drabbas av instabil kärlkramp är ett allvarligt varningstecken och kan vara ett förstadium till hjärtinfarkt.

Kan män hjälpa sig själv vid hjärtinfarkt genom att hosta?

Vid pågående hjärtinfarkt med symtom som ihållande bröstsmärta, andnöd, yrsel, smärtutstrålning i käke och arm, ska 112 kontaktas omedelbart. Inte heller här hjälper det att hosta, utan det viktigaste är att få hjälp av ambulanspersonal så snabbt som möjligt. Budskapet är att gå en HLR- eller Första hjälpenutbildning.

Hur många överlever aortadissektion?

En uppskattning är att det finns 600-1 000 personer som lever med en aortadissektion. Det är högst individuellt hur livet efter insjuknande blir för en person. Det beror på hur många följdskador som uppstår i samband med en aortadissektion, samt om det är en Typ A eller Typ B dissektion.

Relaterade inlägg: