Vem skriver säkerhetsdatablad?

Vem skriver säkerhetsdatablad?

Vem skriver säkerhetsdatablad?

Ansvaret för att upprätta ett säkerhetsdatablad för en kemisk produkt ligger på tillverkaren eller importören.

Vad måste alltid finnas på en byggarbetsplats där kemiska produkter hanteras?

Enligt miljöbalken 14 kap 8§ skall den som tillverkar, importerar eller överlåter en kemisk produkt lämna uppgifter av betydelse ur hälso- och miljöskyddssynpunkt genom märkning eller på annat sätt (produktinformation).

Vilken information innehåller säkerhetsdatablad?

Säkerhetsdatabladet ska innehålla information om den kemiska produktens farliga egenskaper. Det ska finnas en beskrivning av hur ämnet eller blandningen kan lagras, hanteras och bortforslas på ett säkert sätt.

Vad måste anslås på en byggarbetsplats?

Dokumentationen kan t ex anslås på en byggtavla, som bör innehålla följande:

  • En beskrivning av arbetsmiljöorganisationen för det aktuella arbetet.
  • Arbetsmiljöplanen för det arbete som ska utföras.
  • Vilka ordningsregler som gäller på arbetsplatsen.

Vilka kemikalier behöver säkerhetsdatablad?

Ämnen och blandningar som är klassificerade som farliga (till exempel brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga eller miljöfarliga). Blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller minst 1 procent (0,2 procent för gaser) av ett hälso- eller miljöfarligt ämne.

Relaterade inlägg: