Vilka domstolar hanterar allmänna mål?

Vilka domstolar hanterar allmänna mål?

Vilka domstolar hanterar allmänna mål?

De allmänna domstolarna handlägger brottmål och tvistemål (tvister mellan enskilda). De allmänna domstolarna är tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Övriga typer av domstolar är förvaltningsdomstolar och specialdomstolar.

Vilken domstol hanterar tvistemål?

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Vad menas med saklighet?

Sakligt och opartiskt agerande i all verksamhet Ibland är begreppen saklig och opartisk synonyma medan saklighet handlar om vad man grundar ett beslut på så avser opartiskhet hur beslutsprocessen uppfattas utifrån. För att uppträda objektivt måste du vara uppmärksam på intressekonflikter som kan uppstå.

Vad är en domstolsprövning?

Är det regeringen som beslutat i ett ärende så är det 1 § rättsprövningslagen som reglerar rätten till domstolsprövning. Enligt lagstadgandet har den enskilde rätten till en domstolsprövning om frågan i målet aktualiserar en prövning av civila rättigheter och skyldigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen.

Vad heter de domstolar som tar upp brottmål och tvistemål?

Till de allmänna domstolarna i Sverige räknas tingsrätter, hovrätter och högsta domstolen. Domstolarnas eller instansernas huvudsakliga uppgift är att lösa tvister mellan medborgare och pröva åtal: Tvistemål respektive brottmål.

Relaterade inlägg: