Vem är part i ett ärende?

Vem är part i ett ärende?

Vem är part i ett ärende?

Part är en juridisk beteckning på den som antingen är kärande, det vill säga den som stämt i ett mål, eller svarande i målet. Målsägande eller den som är misstänkt för mobbning kan också vara part i mål som framgår av RÅ 1997 ref. 26.

Kan barn vara part i ett ärende?

Den som saknar processbehörighet företräds av en ställföreträdare,18 vilket när det gäller underåriga barn vanligen innebär att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna per se eller som förmyndare företräder barnet. 19 Härutöver kan dock en person även utan att vara part ha intresse av utgången i ett mål/ärende.

Vad betyder det att vara föredragande?

Innan ett beslut fattas sker ofta en muntlig redogörelse av ett ärende inför den eller de som ska besluta. En sådan redogörelse brukar kallas föredragning och den som utför denna arbetsuppgift brukar kallas föredragande.

Finns parter i?

En person kan därför räknas som sakägare på grund av att den har rätt att överklaga ett beslut, men blir part först när han eller hon hör av sig till myndigheten eller domstolen. I ett brottmål är åklagaren och den misstänkte parter i målet och även målsägande som begär skadestånd i målet.

Vad innebär det att handlägga?

Handläggning. Det finns ingen författningsmässig definition av begreppet handläggning, men en vanlig definition är den verksamhet som inleds med att ett ärende startar och avslutas med att ett fattat beslut expedieras och verkställs för att därefter arkiveras.

Relaterade inlägg: