Vad innebär polymorfism?

Vad innebär polymorfism?

Vad innebär polymorfism?

Polymorfism inom biologi innebär att det inom samma population av en art finns två eller flera distinkta varianter, morfer.

Vad är polymorfism C#?

Polymorfism innebär inom objektorienterad programmering att flera olika subklasser under en superklass kan hanteras som om de vore instanser av superklassen. Det innebär att klasser med olika behov vad gäller implementering av en viss metod, ändå kan anropas på samma sätt.

Vad är inkapsling Java?

(encapsulation) – principen att ett objekts inre uppbyggnad ska vara ointressant för den som använder objektet i programmering. Detta är en grundprincip i objektorienterad programmering. Allt en programmerare behöver veta är vad objektet kan göra och hur man instruerar objektet att göra det.

Vad är objektorienterad systemutveckling?

Objektorienterad systemutveckling är en effektiv och kraftfull metod, särskilt vid konstruktion av större program. Ett program kan innehålla flera objekt som interagerar med varandra, och programdelar från ett program kan ofta återanvändas i ett annat.

Är Python objektorienterat?

Python är ett objektorienterat språk, vilket innebär att tonvikten i programmeringen ligger på objekten som skapas och manipuleras. Ett objekt är en modul med fördefinierade funktioner och/eller variabler. Funktioner som ingår i ett objekt kallas metoder (eng.

Vad är farmakologi?

Farmakologi är läran om kemiska substanser, främst läkemedel, och vilken effekt de har på levande organismer. Farmakologin täcker in tillverkningen av substanser, substansernas kemiska sammansättning, deras omsättning i kroppen, deras giftighet, deras medicinska verkan, och användningen av substanserna i vården.

Vad är en instans i Java?

– I programspråket Java kallas även instanserna av klasser för klasser. – Utanför den objektorienterade sfären kan man tala om instanser av sådant som mallar, förinställningar och rutiner: en namngiven variant med bestämda egenskaper är en instans av en mer allmän grundform.

Relaterade inlägg: