Vad är en särskild undervisningsgrupp?

Vad är en särskild undervisningsgrupp?

Vad är en särskild undervisningsgrupp?

Vad innebär ett beslut om särskild undervisningsgrupp? Rektorn får besluta att en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan ska undervisas i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt tillhör om det finns särskilda skäl. Detta kallas för särskild undervisningsgrupp.

Vad är disciplinära åtgärder?

Du som är lärare har vissa disciplinära befogenheter mot olämpligt uppträdande och mindre förseelser, till exempel när elever är stökiga och stör undervisningen. Det kan gälla utvisning, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering, avstängning av elev eller öppnande av elevskåp.

Vad är prioriterad timplan?

Syftet med prioriterad timplan är att eleven genom ökade kunskaper i svenska snabbt ska kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen i övriga ämnen. När ett ämne inte längre är bortprioriterat ska eleven följa undervisningen i det ämnet med sin ordinarie undervisningsgrupp.

Vad är en SU grupp?

Om en elev har svårigheter att klara skolarbetet har skolan en skyldighet att ge eleven extra anpassningar eller särskilt stöd som utformas för elevens unika behov och förutsättningar. I vissa fall kan eleven bli erbjuden plats i en central särskild undervisningsgrupp (SU-grupp).

Vad är en arbetsrättslig åtgärd?

Arbetsrätt är det rättsområde som rör de de lagar och regler som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, det som kallas för den individuella arbetsrätten. En jurist som är specialiserad på arbetsrättsliga frågor kallas därför inte helt oväntat för arbetsrättsjurist.

Vad är en arbetstagare?

Som arbetstagare anses den som utför ett faktiskt och verkligt arbete, även om arbetet är ett lågavlönat deltidsarbete.

Hur skriver man beslut om anpassad studiegång?

I beslutet om anpassad studiegång ska det framgå på vilket sätt skolgången har anpassats, till exempel vilka ämnen eller delar av ett ämne som det gjorts avvikelser ifrån. Det ska framgå i slutbetyget eller vid en överlämning, som vid ett skolbyte, om en elev har haft anpassad skolgång och på vilket sätt.

Hur länge är man nyanländ elev?

Vem räknas som nyanländ enligt skollagen? En nyanländ är någon som har bott utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Hen ska ha börjat på sin utbildning efter ordinarie terminsstart i årskurs 1 eller senare. Efter fyra år i svensk skola räknas inte eleven som nyanländ längre.

Varför särskild undervisningsgrupp?

En elev i behov av särskilt stöd kan få det i en särskild undervisningsgrupp. Detta ska ske under förutsättning att den särskilda undervisningsgruppen ger bättre förutsättningar att tillgodose elevens stödbehov än vad elevens ordinarie undervisningsgrupp gör.

Vad är en Flexgrupp?

Flexgruppen är ett arbetslag som består av fem speciallärare och två specialpedagoger. De arbetar främst med elever som har svårigheter med sin läs- och skrivinlärning eller matematik.

Relaterade inlägg: