Vad säger läroplanen om elevers behov och uppdraget?

Vad säger läroplanen om elevers behov och uppdraget?

Vad säger läroplanen om elevers behov och uppdraget?

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.

Vad har fritidsverksamheten efter skolan för förpliktelser i läroplanen?

Fritidshemmet samarbetar med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevernas långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap.

Vad är styrdokument i förskolan?

Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har.

Hur kompletterar fritids skolan?

Fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt. Verksamheten pågår under den skolfria delen av dagen och året. Innehållsmässigt kompletterar fritidshemmet skolan genom att erbjuda eleverna fritidsaktiviteter som på skilda sätt knyter an till och förstärker arbetet med läroplanens mål.

Vad är det styrdokument?

Ett styrdokument anger ramar för vad som är beslutat i en organisation vad beträffar en bestämd verksamhet och det ska ha en tydlig avsändare och en tydlig adressat. Alla sorters styrdokument är per definition bindande för adressaten, vilket innebär att beslutsfattaren måste vara överordnad adressaten.

Vad är ett styrdokument?

Ett styrdokument anger ramar för vad som är beslutat i en organisation vad beträffar en bestämd verksamhet och det ska ha en tydlig avsändare och en tydlig adressat. Alla sorters styrdokument är per definition bindande för adressaten, vilket innebär att beslutsfattaren måste vara överordnad adressaten.

Vilka är styrdokumenten?

Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska följas. Därutöver omfattas skolans verksamhet även av till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Skolverket lämnar i sina allmänna råd.

Vad är en Fripp?

Använd en fritidspedagogisk planering (FRIPP) Genom att använda sig av en Fritidspedagogisk planering kan vi på ett enkelt sätt över tid se ifall eleverna på fritidshemmet fått förutsättningar att utveckla förmågan som målet avser eller inte.

Relaterade inlägg: