Vilken funktion har platta på mark?

Vilken funktion har platta på mark?

Vilken funktion har platta på mark?

Platta på mark består av en armerad betongplatta och förstyvande balkar under bärande linjer. Plattan och balkarna vilar direkt på undergrunden. Om marken har begränsad bärighet pålar man under förstyvningsbalkarna och plattorna görs fribärande mellan balkarna.

Vad består byggnadens bärande konstruktion av?

Den bärande konstruktionens verkningssätt Lasterna förs vidare genom ytterväggarna och hjärtväggen till grundkonstruktionens kantbalkar och voter. Horisontella laster på tak och ytterväggar förs in i byggnaden genom skivverkan i yttertaket och bjälklagen.

Vad innebär det att ett material har kapillärbrytande egenskaper?

Ett kapillärbrytande skikt ska förhindra att vatten transporteras från en högsa grundvattenyta (eller sprickvattenyta) till betongplattan: Till kapillärbrytande material kan användas tätskikt (typ plastfolie, gummidukar), vissa värmeisoleringsmaterial eller naturmaterial som grus, singel, makadam.

Vad menas med kapillärbrytande lager?

Ett kapillärbrytande skikt placeras under betongplattan för att hindra att markfukt sugs upp. Skiktet består som regel av minst 150 mm makadam, fraktion 8-16 eller 16-12, som komprimeras väl.

Hur bred är Voten?

L-element finns som standard i två höjder, 300 mm och 400 mm (vid 400 mm skall tre lager cellplast användas). Votens bredd bestäms av lasterna från vägg och tak. Kontrollera med konstruktör (normalbredd ca 300-400 mm).

Relaterade inlägg: