När är det tillåtet att muddra?

När är det tillåtet att muddra?

När är det tillåtet att muddra?

Arbeten i vattenområden, som byggande av en pir eller brygga, muddring av bottenyta, eller uppläggning av muddermassor på land ska du söka tillstånd för eller anmäla beroende på verksamhetens omfattning. Du kan också behöva söka dispens från strandskydd.

Får man muddra själv?

Montera pumpen på en släde (två reglar och lite trallvirke) och gör hål i isen med lämpliga avstånd. Samma släde använder du sedan på flotten på sommaren. Då är det lätt att konvertera muddringsflotten till brygga eller badflotte. Du kan också använda släden för att muddra från en fast brygga.

Hur påverkar muddring miljön?

Vid muddring påverkas vegetationen direkt, eftersom växtligheten tas bort. Pålagring av sediment kan försämra vegetationens fotosyntes. Ju viktigare växtligheten är, desto större betydelse kan påverkan ha. Ålgräs och kransalger, exempelvis, är betydelsefulla livsmiljöer för andra organismer.

Vad kostar det att muddra?

Krav på nya mätningar är väldigt kostsamma genom Länsstyrelsen och beräknas till ca 200.000 kr. Ansökan hos Mark och Miljödomstolen ger en kostnad på ca 350.000 kr. För ett muddringsområde på 1500 m2 ökar kostnaden från cirka 1.000.000 kr till ca 2.325.000 kr.

Hur blir man av med vass?

Hur gör man? För att slå vassen använder du en lie eller en speciell vassräfsa, en räfsa utrustad med knivar. Är syftet med slåttern att bli av med ett vassbestånd ska du slå vassen under ytan ett par gånger under sommaren.

Varför ska grumling av vatten undvikas?

Förändringar i naturmiljön Vid muddring och deponering av muddermassor i vatten grumlas partiklar upp i vattnet och ändrar förutsättningarna för växter och djur. Om grumlingen sker precis i anslutning till att fisken lekt, kan en hel årskull förloras om rommen täcks av slammet.

Får man gräva på stranden?

strandskyddet gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek. det är förbjudet att inom strandskyddsområden vidta vissa åtgärder, som till exempel att anlägga, gräva eller bygga något.

När krävs Vattendom?

Varje större vattentäkt ska ha en vattendom Det gäller när åtgärden måste utföras snarast för att förebygga eller hantera en skada. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har bedömt att bestämmelsen är tillämplig på situationer som uppstått till följd av vattenbrist.

Hur går muddring till?

Muddring innebär schaktning under vatten i en sjö, vattendrag eller i havet. Muddring kan utföras genom att spränga, gräva eller suga upp material exempelvis i syfte att fördjupa en farled eller hamn. Muddring kan även utföras av andra skäl exempelvis för utvinning av sand och grus.

Får man ta ner vass?

Det är inte tillåtet att bara lämna den skördade vassen på stranden, den måste tas omhand på något sätt. Färsk vass kan komposteras och användas som jordförbättringsmedel. Alternativt kan du kontakta kommunen för att höra om den kan ta hand om den skördade vassen.

Relaterade inlägg: